هفت تیک دات کامورود کاربر:

آگهی ویژه
سیستم بایگانی ریلی*فایل ریلی 02166734333
tiks
سیستم بایگانی ریلی*فایل ریلی 02166734333
*به نام خداوند عزوجل *شرکت مهندسی. کارسیس با لطف ایرد منان و تخصص چندین ساله مدیران کارامد. توانسته در این مدت تولید و ساخت کمد بایگانی مدرن ریلی اداری و انبار و بایگانی ریلی برقی - بایگانی ریلی کمد ریلی چند منظوره که تحولی در سیستم های بایگانی ریلی در نوع خود می باشد برای اولین بار در ایران تولید و آماده ارائه خدمات به هم میهنان گرامی در زمینه بایگانی ریلی به سازمان ها و شرکت ها و کارخانه های صنعتی می باشد. این سیستم کمد بایگانی ریلی قابلیت ده مدل بایگانی را می تواند در خود جای دهد.   فایل بایگانی ...
مهدي ملكي;تهران ;09122209140-66734333

مشاهده ادامه این آگهی ...
لوازم--> لوازم اداری
سيستم ريلي*قفسه ريلي*كمدريلي

سيستم ريلي*قفسه ريلي*كمدريلي

آگهی دهنده: مهدي ملكي   
ایمیل:
تلفن تماس: تماس تلفني
موقعیت: تهران
آدرس: خ حافظ كوجه هور شماره 24 واحد 4


شرکت صنعتی کارسیس تولید کننده و سازنده برتر /رﯾﻠﯽ /ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک/ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ/ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞ رﯾﻠﯽ/ﮐﻤﺪ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ/ﻗﻔﺴﻪ ﻓﻠﺰی رﯾﻠﯽ/ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ/ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ/ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ ﺑﺮﻗﯽ/ ﮐﻤﺪ ﻣﺘﺤﺮک /ﺑﺮﻗﯽ /ﻗﻔﺴﻪ اﻧﺒﺎر رﯾﻠﯽ/ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ/ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ/ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ/ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ /ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ/ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﯽ رﯾﻠﯽ/ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮﻗﯽ رﯾﻠﯽ/ﮐﻤﺪ دوار و رﯾﻠﯽ/ﮐﻤﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎن ﺟﻠﯿﺲ/ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ ﭘﻮﻣﺮ/ﺗﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ/دﯾﺎﮐﻮ/رﯾﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎن/ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﺳﯿﺲ رﯾﻠﯽ ، ﮐﻤﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ ﻓﻠﺰی ،/ﻗﻔﺴﻪ ﻓﻠﺰی اﻧﺒﺎر ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ ، ﮐﻤﺪ/ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺎﯾﮑﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ /ﮐﻤﺪ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ /ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ رﯾﻠﯽ ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﯾﻠﯽ ، ﻓﺎﯾﻞ رﯾﻠﯽ ، ﻓﺎﯾﻞ دوار ، ﻗﻔﺴﻪ ﻓﻠﺰی رﯾﻠﯽ ﮐﻤﺪ رﯾﻠﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ، ﮐﻤﺪ رﯾﻠﯽ ﺑﺮﻗﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ اﻧﺒﺎر ﺧﻮد راﻫﺮو ، ﻗﻔﺴﻪ ، ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﮐﻤﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﻣﺰدار ، دوار وﯾﮋﻩ زوﻧﮑﻦ و ﭘﻮﺷﻪ اوﯾﺰ ، اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﺰات ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و اداری ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻟﮑﯽ راک ، اﻧﻮاع ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺒﺎر ﮐﻤﺪ رﻫﺘﮑﻦ و ﻟﻮازم اداری ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ ﭘﻮﻣﺮ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ، ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ ﻓﻠﺰی ، ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﺸﻮﯾﯽ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ، رﯾﻠﯽ ، ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ ، ﮐﻤﺪ رﯾﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ ﭘﺎﻧﻞ راک ﻗﻔﺴﻪ ﺧﻮد راﻫﺮو ، ﻗﻔﺴﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ، ﻗﻔﺴﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ ﭘﺎﻟﺖ ، راک ، ﮐﻤﺪ رﺧﺘﮑﻦ ، ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺎﻧﻞ راک ، ﻗﻔﺴﻪ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻟﻮر ، اﻧﻮاع ﭘﺎﻟﺖ ، ﻓﺎﯾﻞ رﻣﺰدار 4 ﮐﺸﻮ ، ﮐﻤﺪ رﯾﻠﯽ ﻣﺠﺮی ، ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﯾﻮﯾﻦ راک اﻧﻮاع ﮐﻤﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ ﺟﺮﺧﺸﯽ ، ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰی 4 ﮐﺸﻮ ، ﮐﻤﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ، دوار ، ﮐﻤﺪ رﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰی ، ﮐﻤﺪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﯽ ، ﮐﻤﺪ ﺳﯽ دی رﯾﻠﯽ ﻓﺎﯾﻞ 5 ﻃﺒﻘﻪ دوار ، ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺴﺘﺎدﻩ ، ﮐﻤﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﯾﻠﯽ ، ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی دوار ﺑﺪون ﮐﻤﺪ ، ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ ، ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ، ﮐﻤﺪ دوار ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ 5 ﻃﺒﻘﻪ ، ﮐﻤﺪ اداری ﻣﺠﺮی ، ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻧﺼﺐ در ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن


قیمت:0000000

به‌روز شده در:شنبه 1397/6/24

جستجوهای مشابه: رﯾﻠﯽ , ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ریلی , ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ , ﻓﺎﯾﻞ بایگانی رﯾﻠﯽ , ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞ رﯾﻠﯽ , ﮐﻤﺪ بایگانی رﯾﻠﯽ , ﻗﻔﺴﻪ ﻓﻠﺰی رﯾﻠﯽ , ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ , ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ , ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤﺮک رﯾﻠﯽ ﺑﺮﻗﯽ , ﮐﻤﺪ ﻣﺘﺤﺮک , ﺑﺮﻗﯽ , ﻗﻔﺴﻪ ریلی ,

درج آگهی در سايت هفت تيك رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهی و تبلیغ رایگان در سایت هفت تيك، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت كافي مبذول داريد.
در سایت هفت تیک آگهی رایگان اینترنتی ثبت نمایید و با درج تبلیغات رایگان آنلاین، کسب و کار خود را ارتقا دهید.
این سایت مرجعی برای ثبت نیازمندی ها و آگهی کسب و کار اعضای خود و نمایش دادن آگهی و نیازمندیها به بازدیدکنندگان می باشد.
جهت شروع ثبت آگهی و سفارش آگهی ویژه، ابتدا روي لينك ثبت‌نام كليك كنيد و پس از پركردن فرم ثبت نام آگهی های خود را ثبت كنيد.برای مشاهده تعرفه آگهی ویژه کلیک نمایید.